atiyoga tantra

Tibetan: a-ti-yo-ga


Other languages

Русский: атийога-тантра
Tiếng Việt: a tì du già mật điển

Related terms

Top