Buddha-nature factors

Tibetan: khams de-bzhin snying-po


Other languages

Deutsch: Faktoren der Buddha-Natur
Français: facteurs de la nature de bouddha
Русский: факторы природы будды

Related terms


Related articles

Top