compulsion


Other languages

Tiếng Việt: sự thôi thúc, thúc bách
Top