devotion, guru


Other languages

Deutsch: Guru, Hingabe zum
Tiếng Việt: lòng sùng mộ đạo sư
Top