mandala, inner


Other languages

Deutsch: Mandala, inneres
Tiếng Việt: mạn đà là nội tại
Top