mandala, outer


Other languages

Deutsch: Mandala, äußeres
Русский: мандала, внешняя
Tiếng Việt: mạn đà la ngoại tại
Top