master


Other languages

العربية: المعلم
Tiếng Việt: vị thầy, sư phụ, đạo sư, tôn sư

Related terms


Related articles

Top