oracle


Other languages

Tiếng Việt: vị tiên tri, vị thánh
Top