self-made lama


Other languages

Tiếng Việt: vị thầy cao quý nhờ vào chính sự tu học tinh tấn của mình để đạt được văn bằng Geshe
Top