thirty-five confession Buddhas


Other languages

Русский: тридцать пять будд раскаяния
Tiếng Việt: ba mươi lăm vị Phật của pháp sám hồng danh
Top