truth, conventional


Other languages

Tiếng Việt: chân lý quy ước
Top