truth, ultimate


Other languages

Русский: истина, абсолютная
Tiếng Việt: chân lý cứu cánh
Top