voidness, self


Other languages

Deutsch: Leerheit, selbst
Русский: пустотность от себя
Tiếng Việt: vô ngã, không có tự tánh
Top