บทนำ ธรรมคำสอนในแต่ละระดับเพื่อหนทางแห่งการตรัสรู้

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแบ่งเป็นธรรมขันธ์ มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ คำสอนที่พระองค์ทรงแสดงนี้มีมากมายหลายรูปแบบ ในขณะที่เราได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากการอ่านพระสูตรต่างๆ แต่เป็นเรื่องยากที่จะสกัดเอาแก่นคำสอนมาเป็นประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวัน บทความต่อไปนี้ เราจะมาศึกษาเรียนรู้ว่าพระธรรมาจารย์ในอดีตทั้งฝ่ายอินเดียและธิเบตได้สอนธรรมไว้อย่างไร โดยจัดระบบคำสอนของพุทธองค์เป็นลำดับขั้น ที่เรียกว่า “ลัม-ริม” ในภาษาธิเบต เพื่อให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติเข้าถึงหนทางแห่งการตรัสรู้

Top