สัจนิยมเป็นพื้นฐานของการศึกษาปฏิบัติและการบรรลุธรรม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศากยมุณีทรงแสดงธรรมคำสอนพระอริยสัจ 4 ในปฐมเทศนาหลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติสั่งสอนคำสอนพระอริยสัจ 4 เพื่อนำมาพัฒนาบ่มเพาะให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาปฏิบัติ โดยอาศัยความรู้ชอบและการวิเคราะห์ถึงเรื่องความจริงในพุทธศาสนา (สัจจะ 2 ประการ) และความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนถึงเป้าหมายและวิธีการสู่เป้าหมายนั้น (พระรัตนตรัย) ในพระคาถาบทสวดมนต์สั้นๆนี้ องค์ดาไลลามะทรงแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของคำสอนที่สำคัญทุกแง่มุม การวิเคราะห์พระคาถาบทสวดมนต์นี้ช่วยเราศึกษาปฏิบัติคำสอนด้วยความคิดพินิจตรึกตรองถึงพระธรรมคำสอนที่สำคัญๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ยังให้เกิดผลสรุปที่สำคัญและยิ่งใหญ่

Top