วิธีการศึกษาพุทธศาสนา การฟัง การคิด เเละการทำสมาธิ

การศึกษาในแนวทางพุทธศาสนามิใช่เป็นไปเพื่อหนีปัญหา พระธรรมคำสอนในพุทธศาสนาและการทำสมาธิในคำสอนช่วยเราแก้ไขปัญหาและความยุ่งยากจนถึงระดับที่ปัญหานั้นไม่หวนกลับคืนมา ขั้นเริ่มต้นของวิธีการ คือ ศึกษาเรียนรู้และขบคิดให้แยบคายถึงคำสอนที่เป็นประโยชน์นั้นๆ เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีพร้อมแล้ว ก็ฝึกปฏิบัติด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นใหม่ เป้าหมายสูงสุดคือ การนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติใช้ให้เกิดผลในชีวิตประจำวัน
Top