ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ ದಯೆ, ಮಮತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಧೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆತನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕೀಲಿಗೈಗಳಿವು.
Top