எப்படி…

தியானப்பயிற்சி மற்றும் அன்பு, இரக்கம் ஆகியவற்றை வளர்த்தெடுத்தல், மேலும் பரந்துபட்ட அளவிலான நேர்மறையான எண்ணங்களை பௌத்த முறையில் வளர்ப்பதற்கான தெளிவான, படிப்படியான வழிமுறைகள்.
Top