කෙසේද?

භාවනාව පුරුදු කිරීමට අවශ්‍ය බෞද්ධ ක්‍රමෝපායන් ගැනද මෛත්‍රිය, කරුණාව සහ සුභවාදී හැඟීම් වැඩි දියුණු කර ගැනීමටද පැහැදිලි, ක්‍රමානුකූල උපදෙස්
Top