කුමක්ද?

බුදුදහම ආගමක්ද? කර්මය කියන්නේ දෛවයටද? අප හැමෝම නැවත උපදිනවාද? බුදුදහමේ මූලික සංකල්ප ගැන අහන මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙහි ඇත.
Top