தியானங்கள்

முனைவர் அலெக்சாண்டர் பெர்சின் தலைமையில் வழிகாட்டப்பட்ட தியானங்கள். உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்தவும் மற்றும் நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சியை பெருக்கவும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
Top