ครูทางศาสนา

คำสอนทางพระพุทธศาสนาถือเป็นแท้จริงเมื่อสามารถสืบย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าได้ โดยผ่านสายสืบทอดของปรมาจารย์ที่บรรลุพระธรรมมาโดยตลอด เมื่อเรามั่นใจในสิ่งนี้ เราจะพยายามปฏิบัติคำสอน โดยรู้ว่าเมื่อเข้าใจและนำไปใช้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ตามที่เราปรารถนา
Study buddhism buddha 410

พระศากยมุนีพุทธเจ้า

พระศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศอินเดียเมื่อ 2500 ปีที่แล้ว และภายหลังที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าคนอื่น ๆ ทุกคนสามารถทำได้เช่นเดียวกัน
Study buddhism nagarjuna 400

นาคารชุนะ

พระนาคารชุนะเป็นพระปรมาจารย์บุกเบิกชาวอินเดียองค์หนึ่งที่อธิบายคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องความว่างเปล่า
Study buddhism aryadeva 400

อารยเทวะ

พระอารยเทวะมีชีวิตในช่วงกลางศตวรรษที่สองถึงศตวรรษที่สามของสากลศักราช เป็นศิษย์เอกของพระนาคารชุนะ ท่านได้อธิบายและขยายความคำสอนของท่านนาคารชุนะในเรื่องความว่างเปล่า
Study buddhism shantideva

ศานติเทวะ

พระศานติเทวะเป็นพระอาจารย์ชาวอินเดียผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้อธิบายหลักปฏิบัติและพฤติกรรมของพระโพธิสัตย์
Study buddhism atisha 400

อติศะ

พระอติศะเป็นผู้นำเอาพระพุทธศาสนาจากอินเดียไปเผยแพร่อีกครั้งในธิเบต หลังจากพระพุทธศาสนาที่นั้นเสื่อมลงชั่วคราว
Study buddhism dalai lama web

องค์ดาไลลามะที่ 14

องค์ดาไลลามะที่ 14 เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระพุทธศาสนาธิเบต พระองค์ท่านได้รับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพ และเป็นสัญลักษณ์โลกในเรื่องอหิงสาและความเห็นอกเห็นใจ
Study buddhism ling rinpoche 400

ยงซิน ลิง รินโปเช

พระยงซิน ลิง รินโปเช เป็นพระอาจารย์อาวุโสขององค์ดาไล ลามะที่ 14 และมีตำแหน่งเป็นองค์กันเดนตรีปะที่ 97 ประมุธของนิกายเกลุกปะ
Study buddhism tsenzhab 500

เซนชับ เซอคง รินโปเช

เซนชับ เซอคง รินโปเช เป็นหนึ่งในคณาจารย์และคู่โต้วาทีขององค์ดาไลลามะที่ 14 ท่านยังเป็นอาจารย์ผู้มีความรู้เต็มเปี่ยมในขอบเขตทั้งหมดของคำสอนพระพุทธศาสนาธิเบตอีกด้วย
Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

เซนชับ เซอคง รินโปเชที่สอง

เซนชับ เซอคง รินโปเชที่สอง เป็นตุลกูกลับชาติมาเกิดของเซนชับ เซอคง รินโปเช
Study buddhism geshe ngawang dhargyey

เกเช นาวัง ดากเย

เกเช นาวัง ดากเย เป็นอาจารย์บุกเบิกงานด้านพระพุทธศาสนาแก่ชาวตะวันตกที่หอสมุดงานและจดหมายเหตุของทิเบตที่เมืองธรรมศาลา ในประเทศอินเดีย
Top