Đạo Sư Tâm Linh

Các giáo pháp được xem là xác thực, khi chúng được truy tầm trở về Đức Phật, qua dòng truyền thừa không gián đoạn của các đạo sư đã chứng ngộ. Khi cảm thấy tự tin về điều này, chúng ta sẽ nỗ lực hành trì giáo pháp, với sự hiểu biết rằng chúng sẽ đem lại kết quá lợi lạc mà ta mong muốn, khi chúng ta thấu hiểu và áp dụng giáo pháp một cách đúng đắn.
Top