2

Đường Tu Giác Ngộ

Đường tu chuyển hóa bản thân của Phật giáo Tây Tạng noi theo các giai đoạn có cấu trúc rõ rệt, gọi là lam-rim. Lam-rim cung cấp cho chúng ta kiến thức về cách tiến tu từ hoàn cảnh hiện tại cho đến Phật quả.
Top