2

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ།

བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་རང་སོ་སོ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་བའི་ལམ་ཁ་གསལ་ལ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཞེས་སུ་གྲགས་པ་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་གི་ཡོད། ལམ་རིམ་གྱིས་ང་ཚོ་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ནས་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་བར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཚུལ་དང་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་སྟོན་གྱི་ཡོད།
Top