2

Гэгээрэлд хүрэх зам мөр

Төвөдийн Бурханы шашны өөрийгөө өөрчлөх зам мөр нь лам-рим хэмээх тодорхой үе шаттай дарааллыг дагадаг. Лам-рим нь одоо бидэнд буй нөхцөлийг Бурханы хутаг хэмээх их зол жаргалд хэрхэн хүргэх мэдлэгийг олгоно.
Top