Түүх, соёл

Бурханы шашинд бүх зүйл шалтгаан, нөхцөлүүдээс бий болдог гэж үздэг бөгөөд Бурханы ном сургаалын хувьд ч энэ адилхан юм. Бурханы шашин дэлгэрсэн орон бүрийн түүх, соёл нь шашны хөгжилд өөрийн нөлөөг үзүүлэн цаг хугацаа өнгөрөх хэрээр Бурханы шашинтнууд ч өөр итгэл бишрэлтэй хүмүүстэй үзэл баримтлалаа хуваалцан шашны бүхий л талуудыг баяжуулсаар иржээ. Орчин үед ч Бурханы шашны үзэл онол, сэтгэлийг төлөвшүүлэх аргууд нь дэлхий нийтэд дэлгэрч, хүмүүс Бурханы шашны баримталдаг олон зарчмуудыг амьдралын олон өөр хүрээнд авч хэрэглэх боллоо.
Top