Lịch Sử Và Văn Hóa

Đạo Phật dạy vạn pháp đều sinh khởi từ nhân duyên, và Phật pháp cũng không ngoại lệ. Khi lan truyền đến quốc gia nào thì sự phát triển của Phật pháp chịu sự ảnh hưởng từ nền văn hóa và lịch sử của quốc gia đó. Theo thời gian, Phật tử đã trao đổi tư tưởng với tín đồ từ nhiều tín ngưỡng khác nhau, để tăng thêm phần phong phú của tất cả các tín ngưỡng. Hiện tại, khi tư tưởng và phương pháp tu tập của đạo Phật đã lan truyền khắp nơi trên thế giới, quần chúng đang áp dụng các nguyên lý Phật giáo vào nhiều lãnh vực mới trong đời sống.
Top