4

Mật Điển

Mật điển Phật giáo Tây Tạng khai thác trí tưởng tượng, một công cụ mà tất cả chúng ta đều có. Thay vì chiến đấu chống lại những cảm xúc như tham ái và sân hận, những pháp tu của Mật điển giúp ta chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành sự hỗ trợ để thành tựu giác ngộ.
Top