3

Luyện Tâm

Lojong, hay pháp luyện tâm của Tây Tạng, giúp chúng ta đương đầu với thử thách của cuộc đời một cách tích cực và vững mạnh. Nhờ pháp luyện tâm, chúng ta có thể chuyển hóa bất cứ hoàn cảnh tiêu cực nào thành cơ hội để trưởng dưỡng lòng từ bi và hiểu biết.
Top