3

ການຝຶກຈິດ

ໂລຈົງ, ຫຼື ຫຼັກປະຕິບັດການຝຶກຈິດຂອງທິເບດ, ຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ເກີດຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນການປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍໃນຊີວິດ. ໂດຍການຝຶກຈິດ, ເຮົາຈະສາມາດປະຕິຮູບສະຖານະການຮ້າຍໆ ໃຫ້ເປັນໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເມດຕາ, ຄວາມເຫັນໃຈ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້.
Top