3

စိတ်ကို လေ့ကျင့်ခြင်း

လိုဂျန်း သို့မဟုတ် တိဘက်ဒေသမှ စိတ်ကိုလေ့ကျင့်နည်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘဝစိန်ခေါ်မှုများ ရင်ဆိုင်ရာတွင် ကြံ့ခိုင်ပြီး အပြုသဘောရှိစေပါသည်။ စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းမှသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပျက်သဘော အခြေအနေတိုင်းကို မေတ္တာ၊ ကရုဏာနှင့် နားလည်မှုတို့ ရှိလာစေမည့် အခွင့်အလမ်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Top