2

ဉာဏ်အလင်း ရရှိခြင်း လမ်းကြောင်း

တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းသည် lam-rim ဟုခေါ်သော ရှင်းလင်းစုဖွဲ့ထားသည့် အဆင့်များအတိုင်း လိုက်နာပါသည်။ lam-rim သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိအခြေအနေမှသည် ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ တက်လှမ်းရောက်ရှိနည်း အသိပညာကို ပေးပါသည်။
Top