2

జ్ఞానోదయానికి మార్గం

టిబెటన్ బౌద్ధ మార్గం లామ్-రిమ్ అని పిలువబడే స్వీయ-పరివర్తన యొక్క స్పష్టమైన, నిర్మాణాత్మక దశలను అనుసరిస్తుంది. ఈ లామ్-రిమ్ మనకు ప్రస్తుత పరిస్థితి నుంచి బౌద్ధ స్థితిలోకి ఎలా మారాలో జ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది.
Top