అభిధర్మ & టెనెట్ వ్యవస్థలు

జ్ఞానానికి సంబంధించిన ఒక ప్రత్యేక అంశమైన అభిధర్మ అధ్యయనం ప్రపంచంలోని అన్ని విషయాలను విభజించి వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి వివిధ మార్గాలను చూపిస్తుంది. ఈ జ్ఞానంతో, మనం జీవితంలోని సంక్లిష్టతలను నావిగేట్ చేసుకోవచ్చు మరియు మన అనుభవాలను అర్థం చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు, వివిధ బౌద్ధమత వ్యవస్థల పద్ధతులను నేర్చుకుంటూ ధ్యానం చేయడం ద్వారా, మనం వాస్తవికత యొక్క లోతైన స్వభావాన్ని గుర్తించవచ్చు.
Top