Lam-rim

Trình tự giáo pháp, còn được gọi là lam-rim, đưa ra một cấu trúc mà chúng ta có thể chứa đựng toàn bộ giáo pháp Kinh điển của Đức Phật, từ đầu đến cuối. Lam-rim cho thấy một cách rõ rệt toàn bộ giáo pháp ăn khớp với nhau như thế nào, và được dự trù để làm chỉ giáo riêng cho sự phát triển tâm linh của chúng ta.
Top