ลัมริน

คำสอนที่จัดลำดับขั้นตอน ที่เรียกว่าลำ-ริม ให้โครงสร้างที่เราสามารถใส่คำสอนพระสูตรของพระพุทธเจ้าทั้งหมดได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ลำ-ริมนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคำสอนทั้งหมดเข้ากันได้อย่างไรและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแนะนำส่วนตัวสำหรับการพัฒนาทางจิตวิญญาณของเราเอง
Top