ឡែម-រីម

ការបង្រៀនព្រះធម៍ជាវគ្គជាជំហាន ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ឡាម-រីម។ វិធីនេះផ្តល់អោយយើងនូវរចនាសម្ពន្ធ័ដែលអាច ចញ្ចូលនូវរាល់ព្រះធម៍ផ្សេងៗ តាំងពីការចាប់ផ្តើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់៕ វិធីឡាមរីម បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ នូវរបៀបដែលព្រះធម៍ទាំងអស់មានអត្ថន័យសុីគ្នា ដែលក្នុងគោលបំណង ចង់អោយយើងយកវិធីនេះជាការណែនាំផ្ទាល់ខ្លួន សំរាប់ការអភិវឌ្ឃន៏ផ្លូវចិត្តរបស់យើង៕
Top