វិទ្យាសាស្រ្តផ្លូវចិត្ត

ដើម្បីជម្នះនូវរាល់អារម្មណ៏សៅម្មង ឬអារម្មណ៏រំខាន់ផ្សេងៗ ហើយយើងអាចសម្រេចបាននូវសក្កដានុពលនៃចិត្តរបស់យើងឲ្យពេញលេញនោះ យើងត្រូវដឹងថាតើចិត្តរបស់យើងវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច។ ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបង្ហាញនូវផែនទីនៃចិត្តយ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយធ្វើការពន្យល់នូវអារម្មណ៏ផ្សេងៗ និងរបៀបដំណើរការ នៃគំនិតពិត និងគំនិតមិនពិតដែលវាប្រព្រិត្តទៅ។ ដោយប្រើនូវចំណេះដឹងនេះ យើងអាចបែងចែកបាននូវគំនិតត្រឹមត្រូវ និងមិនត្រឹមត្រូវ ហើយយើងអាចបំបែកនូវគំនរគំនិតផ្សេងៗ ដែលយើងធ្លាប់គិតពីបទពិសោធន៏នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ហើយក៏ត្រូវរៀនអប់រំចិត្តយើងផងដែរ៕
Top