ការសិក្សាកំរិតខ្ពស់

យើងសិក្សាព្រះធម៍អោយរឹតតែជ្រៅ ការបដិបត្តិរបស់យើងរឹតតែមានប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការប្រែក្លាយជីវិតរបស់យើងអោយកាន់តែប្រសើរ៕ ចិត្តរបស់យើងពិតជាស្មុកស្មាញណាស់ ដូច្នេះយើងត្រូវការវិធីសាស្រ្តណាមួយដែលអាចស្វែងយល់អំពីចិត្តនោះបាន។ នៅក្នុងការសិក្សាព្រះធម៍សុីជម្រៅបានបង្ហាញនូវវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ ម្តងមួយៗ ដូចជាការចាប់ដុំប្រាស្នាអោយត្រូវគ្នាអីចឹង។ យើងចាប់ដុំព្រះធម៍ទាំងនេះដាក់បញ្ចូលគ្នា ដើម្បីលាតត្រដាងនូវវិធី ដែលអាចអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង តាមរយៈការធ្វើការភាវនា និងការធ្វើសមាធិ៕
Top