1

អំពីព្រះពុទ្ធសាសនា

ព្រះពុទ្្ធសាសនា​​​​​​​​​​ដោះស្រាយនូវរាល់ស្ថានការណ៏ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងជួបប្រទះ --វាពិតជាក់ស្តែងណាស់ថា គ្មាននរណាម្នាក់ប្រាថ្នាទុក្ខសោកនោះទេ ហើយពួកយើងរាល់គ្នាគឺពិតជាចង់បាននូវការសប្បាយ។ តាមរយៈការធ្វើសមាធិ និងការយល់ដឹងនូវសភាវពិត យើងអាចប្រើទស្សនៈប្រាជ្ញា ព្រះពុទ្ធសាសនាទៅលើបញ្ហារបស់យើងបាន៕
Top