អំពីពួកយើង

សិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនា (Study Buddhism)គឺជាប្រភពនៃបណ្តំុឯកសារច្រើនលើសលុបអំពីធ៍មព្រះពុទ្ធសុទ្ធសាធ ដែលបានបកស្រាយបង្ហាញតាមលក្ខណសាមញ្ញ និងជាក់ស្តែង ដោយមិនមានការគិតបច្ច័យ មិនមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឡើយ៕​ គោលបំណងរបស់យើង គឺធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការ ទទួលបាននូវគំនិតប្រាជ្ញានៃប្រទេសទីបេ ទៅកាន់សកលលោកសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្ន៕

គេហទំព័រនេះ គឺជាគេហទំព័រជំនាន់ថ្មីនៃបណ្ណសារ ប៊ឺហ្សុីន បង្កើតឡើតដោយ លោកបណ្ឌិត អាលិខសាន់ឌឺ ប៊ឺហ្សុីន​ នៅឆ្នាំ២០០១ លោកបណ្ឌិតគឺជាគ្រូបង្រៀនព្រះពុទ្ធសាសនា ជាអ្នកបកប្រែ ហើយក៏ជាអ្នកបដិបត្តិប្រកបដោយបទពិសោធន៏ជាង៥០ឆ្នាំ។ ដោយធ្វើការជាមួយមនុស្ស៨០នាក់ផ្សេងទៀតមកពីបណ្តាប្រទេសខុសៗគ្នា ការសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនា (studybuddhism.com) បន្តពង្រីកខ្លួនទៅមុខទៀត ពួកយើងបញ្ចូលនិងបន្ថែម នូវអត្ថបទថ្មីៗ ដូចជាវីដេអូ និងអាត់សំលេងនៃការបង្រៀន ជាប្រចាំ៕

10,357 Articles
១៥១៣៧
អត្ថបទ
20,900 Subscribers
៦៦១០០
អ្នកចុះឈ្មោះ
2,012 Listeners
២៩៤២
អ្នកស្តាប់
43,733 Followers
៤៧០០០
ហ្វែន
7,700 Readers
៨៦៧៧
អ្នកអាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Board dr med aldemar andres hegewald
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អាលដ៍ម៉ា អែនឌ្រេស ហិចវ៉លដ៍
ប្រធាន
Board karsten bachem
ខាស្តិន ប៉ាឆិម
អនុប្រធានទីមួយ
Board dr jorge numata
លោកបណ្ឌិត ចច នូម៉ាតា
អនុប្រធានទីពីរ

ទីប្រឹក្សាព្រះធម៌

Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400
ត្សិនសាប សឺកុង រីនប៉ូជេ ទី២
អានទៀត

ក្រុមការងារ

Alexander berzin large
លោកបណ្ឌិត អាលិចសានឌឺ បុឺហ្សុីន
ស្ថាបនិក និង អ្នកនិពន្ធ
អានទៀត
Matt linden
ម៉ែត លីនដិន
ប្រធាននិពន្ធនាយក និង អ្នកថតរូប
Julia sys
ជូលៀ សុីសម៉ាឡៃនិន
ផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត និង ផ្នែករចនា
Andrey 200
អែនឌ្រី ស្ដូរូវសូវ
អ្នករចនាបង្កើតគេហទំព័រ
Maxim severin
ម៉ែកសុីម សេវៀរីន
អ្នកវិភាគទិន្នន័យ
Lunacharski
អាឡិកសុី លូណាឆាស្គី
ជំនួយការផ្នែកបច្ចេកទេស
Zhenja 300 4
អេវចិនី ប៊ូសហ្សុីអាតូវ
ជំនួយការផ្នែកបច្ចេកទេស
Sophie bod
សូហ្វី បូដ
ជំនួយការផ្នែកបច្ចេកទេស
Andreas 300
អែនឌ្រាស៍ ឃីលម៉ាន
ទំនាក់ទំនងផ្នែកច្បាប់

ខ្មែរ

Km chhon chhea yut 300 new
ឈុន ឈាយុត
អ្នកបកប្រែ

សារ

Dalai lama 100
ដាឡៃឡាមា ទី១៤
អាន
Ling rinpoche 100
លីង រីនប៉ូជេ
អាន
Tsenzhab serkong tulku 100
ត្សិនសាប សឺកុង រីនប៉ូជេ ទី២
អាន
Top