ប្រវត្តិសាស្រ្ត និង វប្បធម៍

ព្រះពុទ្ធសាសនាបង្រៀនថា រឿងរ៉ាវសព្វបែបយ៉ាងកើតឡើង ដោយហេតុនិងផលជាបច្ច័យ សូម្បីតែព្រះធម៍ក៏ដូច្នោះដែរ៕ ប្រវតិ្តសាស្រ្ត និងវប្បធម៍ នៃប្រទេសនីមួយៗ បានធ្វើអោយមានការប្រែប្រួលនូវការអភិវឌ្ឃន៏នៃព្រះពុទ្ធសាសនា ដោយពុទ្ធសាសនិកជនបានធ្វើការប្តោះប្តូរគំនិតយោបល់ជាមួយបណ្តាអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗ ដើម្បីអោយកាន់តែមានអត្ថប្រយោជន៏ទាំងសងខាង៕
Top