ជីវិតពេញបរិបូរនៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា៖អដ្ឋង្គិកមគ្គប្រាំបី

ព្រះពុទ្ធសាសនាផ្តល់អោយយើងនូវវិធីសាស្រ្តដ៏សម្បូរបែបដើម្បីអភិវឌ្ឍនូវការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងនិងធ្វើការបែងចែកចំពោះសតិរលឹកដឹងជាប្រចាំហើយនឹងដឹកនាំជីវិតយើងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌។ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបមិនចង់អោយការបដិបត្តិធ្វើនេះជាប់ពាក់ពន្ធ័នឹងរឿងរ៉ាងសាសនានោះទេ។ដូច្នេះនៅទីនេះយើងសូមបង្ហាញការហ្វឹកហាត់ចំនួនបីវិធី៖រួមបញ្ចូលទាំងអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំងប្រាំបី(អរិយមគ្គអង្គ៨)ដោយស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃពុទ្ធវិទ្យាសាស្រ្តនិងទស្សនៈវិទ្យាដែលជាគោលការណ៍ជាជំនួយសំរាប់ជីវិតឲ្យរិតតែមានសេចក្តីសុខ។
Top