Лам - рим

Бодь мөрийн зэрэг буюу бидний нэрлэж заншсан лам - рим сургаал нь Бурхан багшийн заасан судрын аймгийн бүх сургаалыг эхнээс нь аваад дуустал бүгдийг багтаадаг. Ламрим нь сургаалууд хоорондоо хэрхэн холбогдохыг тодорхой харуулах бөгөөд хувь хүний сэтгэлийн хөгжил төлөвшилд зориулсан, хувь хүнд чиглэсэн хөтөлбөр болдог.
Top