གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ།

ཚད་མཐོའི་གསང་སྔགས་ཉམས་ལེན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མགོ་འཕང་མྱུར་པོ་དང་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་ངང་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཐུབ་པ་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཚོས་གསང་སྔགས་ཀྱི་མགོ་རྙོག་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཁག་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་སྙེད་ཀྱི་ཡོད། དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའམ་ཡང་ན་ལམ་ལུགས་གཞན་གང་ཡིན་རུང་། ཤེས་རྟོགས་ཁ་གསལ་ཡོད་ན། དེ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཤུགས་མི་ཆག་པར་གསང་སྔགས་ཉམས་ལེན་དོན་དུ་འཁྱོལ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཐུབ།
Top