དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་རྟོགས་པ་བརྙེས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་ཁག་གི་བརྒྱུད་པ་མ་ཆད་པར་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཐུབ་ན། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཁུངས་ལྡན་དེ་ཡིན་པར་ཆ་འཇོག་བྱེད་པ་ཡིན། དེ་ལ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་རྙེད་ནས་འབད་པ་ཆེན་པོས་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཀྱི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་དག་མ་ནོར་བར་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པ་དང་ལག་ལེན ་བསྟར་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་རེ་འདོད་ནང་བཞིན་ཕན་ཐོགས་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་འཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད།
Study buddhism buddha 410

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།

སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནི། སྟོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཁོང་ལོ་ ༢༥༠༠ གོང་རྒྱ་གར་ནང་བྱོན་ཞིང་བཞུགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པའི་རྗེས་གཞན་ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐུབ་པའི་ལམ་བསྟན་གནང་ཡོད།
Study buddhism nagarjuna 400

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐོར་འགྲེལ་བ་གནང་མཁན་འཕགས་ཡུལ་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཅིག་ཡིན།
Study buddhism aryadeva 400

སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་

སློབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སློབ་མའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དེ་རེད། ཁོང་གིས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་སྟོང་ཉིད་སྐོར་གསུངས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཕྲའི་འགྲེལ་བཤད་གནང་ཡོད།
Study buddhism shantideva

རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷ།

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་དང་ཉམས་ལེན་འགྲེལ་བཤད་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།
Study buddhism atisha 400

ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ།

བོད་ནང་གནས་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤས་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བོད་དུ་སླར་གསོ་དང་ཁྱབ་སྤེལ་མཛད།
Study buddhism dalai lama web

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག །

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ (༡༩༣༥ - ད་ལྟ་) ནི་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་རེད། ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའིེ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་དང་། འཛམ་གླིང་ནང་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་གྲགས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙིང་རྗེའི་མཚོན་བྱེད་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཀྱང་རེད།
Study buddhism ling rinpoche 400

ཡོངས་འཛིན་གླིང་རིན་པོ་ཆེ།

གླིང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཡོངས་འཛིན་ཆེ་བ་དང་། དགའ་ལྡན་ཁྲི་ཐོག་ ༩༧ པའི་ཡོངས་འཛིན་ཡིན་པ་མ་ཟད། དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱང་རེད།
Study buddhism tsenzhab 500

མཚན་ཞབས་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེ།

མཚན་ཞབས་སེར་ཀོན་རིན་པོ་ཆེ་ནི། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནང་ནས་གཅིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྟགས་གསལ་གྱི་རྩོད་ཟླ་ ༼མཚན་ཞབས་༽ གཙོ་བོ་ཡང་རེད་ལ། བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཁྱོན་ཡོངས་ལ་མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞིག་ཡིན།
Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

མཚན་ཞབས་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ།

མཚན་ཞབས་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་གཉིས་པ་ནི་མཚན་ཞབས་སེར་ཀོང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་དམ་ “སྤུལ་སྐུ་” རེད།
Study buddhism geshe ngawang dhargyey

དགེ་བཤེས་ངག་དབང་དར་རྒྱས།

དགེས་བཤེས་ངག་དབང་དར་རྒྱས་ནི་རྒྱ་གར་དྷ་སར་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཕྱི་གླིང་པར་ནང་ཆོས་སློབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཐོག་མའི་གྲས་རེད།
Top