10 ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

10%20basic%20buddhist%20beliefs
  1. ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  2. ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਗੁੱਸਾ, ਡਰ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲਗਾਵ ਜਿਹੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
  4. ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
  5. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ, ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
  6. ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਿਤ, ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
  7. ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  8. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਲਝਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
  9. ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  10. ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Top