หลักศรัทธาพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน 10 ข้อ

10%20basic%20buddhist%20beliefs
  1. ทุกคนอยากมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น แต่น้อยคนที่จะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรหรือทำอย่างไรให้สำเร็จ
  2. อารมณ์และทัศนคติของเราส่งผลต่อความรู้สึกของเรา ด้วยการฝึกฝน เราสามารถกำจัดอันที่เป็นเชิงลบออกไป และพัฒนาอันที่มีสุขภาพดีและเป็นเชิงบวกมากขึ้น การทำเช่นนี้จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและเติมเต็มมากขึ้น
  3. อารมณ์ที่รบกวน เช่น ความโกรธ ความกลัว ความโลภ ความยึดมั่นถือมั่น ทำให้เราสูญเสียความสงบของจิตใจและการควบคุมตนเอง ด้วยการฝึกอบรม เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการอยู่ภายใต้การควบคุมของอารมณ์เหล่านี้
  4. การกระทำที่บังคับด้วยความโกรธหรือความโลภสร้างปัญหาให้เราและนำไปสู่ความทุกข์ ด้วยการฝึกฝน เราสามารถเรียนรู้ที่จะสงบสติอารมณ์ คิดให้ชัดเจน และกระทำอย่าง มีปัญญา
  5. อารมณ์เชิงบวก เช่น ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความอดทน และความเข้าใจ ช่วยให้เราสงบ เปิดเผย ชัดเจน และทำให้เรามีความสุขมากขึ้น ด้วยการฝึกอบรม เราสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาอารมณ์เหล่านี้
  6. พฤติกรรมและความคิดที่เห็นแก่ตัว และเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ปิดตัวเราจากคนอื่น และทำให้เราไม่มีความสุข ด้วยการฝึกฝน เราจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้
  7. การตระหนักว่าเราทุกคนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และการอยู่รอดของเราขึ้นอยู่กับแต่ละคน เปิดหัวใจและความคิดของเรา ช่วยให้เราพัฒนาความห่วงใยผู้อื่นและทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
  8. ส่วนใหญ่สิ่งที่เรารับรู้ในตัวเราและในผู้อื่นเป็นการฉายภาพของการนึกฝัน ขึ้นอยู่กับความสับสน เมื่อเราเชื่อว่าการฉายภาพของเราสอดคล้องกับความเป็นจริง เราสร้างปัญหาให้กับตนเองและผู้อื่น
  9. ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง เราสามารถขจัดความสับสนและมองเห็นความเป็นจริงได้ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างใจเย็นและฉลาด
  10. การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นความท้าทายตลอดชีวิต แต่เป็นสิ่งที่มีความหมายที่สุดที่เราสามารถทำได้กับชีวิต
Top