Study buddhism tsenzhab serkong tulku 400

เซนชับ เซอคง รินโปเชที่สอง

เซนชับ เซอคง รินโปเชที่สอง (1984-ถึงปัจจุบัน) เมื่ออายุได้สองขวบ ท่านได้ชี้ไปที่ยังรูปภาพของอาจารย์ผู้ช่วยขององค์ดาไลลามะที่ 14ที่ เพิ่งมรภาพลงและกล่าวว่า "นั่นคืออาตมาเอง"  ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอาจารย์เซนชับ เซอคง รินโปเชที่กลับชาติมาเกิด ท่านได้รับการศึกษาทางพุทธศาสนาครั้งแรกที่วัดกานเดน จังเสในอินเดียใต้  ในช่วงเป็นฆราวาส ท่านได้ตัดสินใจศึกษาต่อในธรรมะและ สำเร็จการศึกษาที่สถาบันการศึกษาพุทธวิภาษวิธีที่เมืองธรรมศาลา ท่านได้รับคำแนะนำการศึกษาเล่าเรียนจากพระองค์ท่านดาไลลามะจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเร่งรัดในประเทศแคนาดา และท่านกำลังศึกษาและปฏิบัติหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาในระดับสูงยิ่งขึ้นไป     

Top